Kontroller at produsent er sertifisert ihht NS-EN 1090-1 og leverer CE-merket stål, med Ytelseserklæring

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Til bestillere / entreprenører og stålentreprenører:

Prefabrikkert stål fra underleverandører må CE-merkes f.o.m. 2014. Dersom man bestiller prefabrikkert stål (produsert ihht NS-EN 1090-2) av en underleverandør for levering fra og med 1. juli 2014;

Kontroller at produsent er sertifisert ihht NS-EN 1090-1 og leverer CE-merket stål, med Ytelseserklæring. Produsent må rette seg etter den nye byggevareforordningen for ikke å bryte loven. Hvis ikke kan kontrakter, forsikringer og garantier bli ugyldige. Levering av ikke-CE-merket stål kan medføre rettslige og økonomiske konsekvenser *.

Til prosjekterende / ingeniører:

Stål tilvirket ihht NS-EN 1090-2 må CE-merkes f.o.m. 2014. Spesifiser i produksjonsunderlaget at stål, produsert ihht NS-EN 1090-2, fra og med 1. juli 2014 må være CE-merket ihht NS-EN 1090-1 og leveres med Ytelseserklæring.

NB: I Norge skal ytelseserklæring være på norsk eller på et annet skandinavisk språk.* I følge ny «Forskrift om dokumentasjon av byggevarer» (DOK):Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) kan gi pålegg om å stanse omsetning, markedsføring, distribusjon og bruk av produktet inntil tilfredsstillende produktdokumentasjon foreligger. DiBK kan gi pålegg om å kalle tilbake produkt fra markedet eller kan kreve andre tiltak for å sikre at produktet bringes i overensstemmelse med forskriften. DiBK kan midlertidig stanse omsetning, markedsføring, distribusjon og bruk av produkter for å utføre nødvendige undersøkelser og sikkerhetsvurderinger. DiBK kan ilegge tvangsmulkt dersom pålegg ikke etterkommes.

Hva innebærer dette? Inntil foretaket blir sertifisert må virksomheten stoppe sin produksjon – og produkter levert etter 1. juli må trekkes tilbake. Dette vil bli svært kostbart ettersom foretaket vil være ute av stand til å produsere og levere produkter i løpet av den lange tiden som trengs for å gjennomføre en sertifisering ihht NS-EN 1090-1. Foretaket må dessuten bære kostnadene ved en eventuell demontering og returnering av produktene.