Leveringsbetingelser

Mellom partene gjelder følgende leveringsbetingelser, med mindre annet er avtalt skriftlig mellom OK Vedlikehold AS (heretter kalt OKVAS) og kjøper.
1. Alminnelige betingelser

Leveranse av maskiner og utstyr uten montering, igangkjøring og/eller prosjektering

  • NL 09. Alminnelige leveringsbetingelser for leveranser av maskiner samt annet mekanisk, elektrisk og elektronisk utstyr/utrustning.
  • NLM 10/NLM 19. Alminnelige leveringbetingelser for levering med montering av maskiner samt annet mekanisk, elektrik og elektronisk utstyr.

Ovennevnte standarder gjelder, med de bestemmelsene som er listet opp under. Skulle det oppstå konflikt mellom standarder og bestemmelser, vil disse bestemmelsene gjelde.

2. Tilbudets gyldighet
Alle tilbud som sendes, har med mindre annet er angitt, en gyldighet på 30 dager fra tilbudsdato.
3. Bruk av tredjepart
Dersom OKVAS finner det nødvendig, kan underleverandør benyttes.
4. Betalingsbetingelser
Dersom ikke annet er avtalt gjelder netto pr. 14 dager. Etter forfall beregnes forsinkelsesrenter etter gjeldende satser.
5. Levering/Risiko
Levering omfatter kun det materiell, utstyr og arbeid som er angitt i ordrebekreftelsen. OKVAS har intet ansvar hvis en eventuell forsinkelse skyldes forhold kjøper svarer for.

OKVAS er under ingen omstendigheter ansvarlig for tap eller øvrige ulemper som skyldes manglende eller forsinket levering på grunn av epidemier, virusutbrudd eller lignende, herunder, men ikke begrenset til, Corona-viruset (covid-19)

Hvis kjøper ikke kan ta imot levering til avtalt tid, må kjøper erstatte OKVAS meromkostninger og må foreta oppgjør i samsvar med avtalen som om levering hadde funnet sted.

Når risikoen for varen er gått over på kjøperen, faller ikke hans plikt til å betale kjøpesummen bort ved at tingen deretter går tapt, skades eller minskes som følge av hending som ikke beror på selgeren.
6. Salgspant
OKVAS har salgspant i alt levert utstyr og materiell. Kunden har ikke rett til å disponere over materiellet på en slik måte at OKVAS salgspant blir forringet.
7. Garanti og reklamasjon
For alt levert utstyr gjelder standard 1 års garanti med mindre annet er skriftlig avtalt. Feil og mangler som omfattes av garanti skal meldes til OKVAS umiddelbart. Det må innen 30 dager, etter sluttfakturadato, inngås en serviceavtale med OKVAS på levert utstyr for at garanti skal gjelde. Dersom det foreligger grunnlag for erstatningskrav mot OKVAS, er OKVAS ansvar begrenset til feil og mangler ved de leverte gjenstander. OKVAS er dermed uten ansvar for tap som direkte eller indirekte måtte være foranlediget av de leverte gjenstander.
Det regnes ikke som mangel dersom feilen skyldes vanlig slitasje, utenforliggende årsaker som for eksempel gal spenning eller faseforskyvning, mangelfullt vedlikehold, herunder mangelfull rengjøring, smøring eller oljefylling, feilaktig montering foretatt av kjøper eller noen engasjert av kjøper. Dersom det viser seg at kunden ikke har fulgt drifts- og vedlikeholds instruksen for anlegget, blir okvas ikke ansvarlig for feil og mangler. Følgeskader dekkes ikke. Lekkasje av kuldemedium og statlige særavgifter regnes som følgeskade.
8. Kjøpers egne betingelser
Har kjøper har egne innkjøpsbetingelser som avviker fra OKVAS betingelser, går OKVAS betingelser foran – med mindre OKVAS skriftlig har godtatt kjøpers betingelser.
9. Retur
Standardprodukter kan, etter skriftlig avtale med OKVAS, returneres. Produktet som returneres forutsettes levert fraktfritt til OKVAS i uåpnet emballasje. Returomkostninger er 15 % av netto fakturasum. Dokumenterte returomkostninger kommer i tillegg.
10. Endringer
OKVAS forbeholder seg retten til å endre disse salgs- og leverings – betingelser.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om bemanning, vedlikehold, prosjektering eller noe annet, så er det bare å sende oss en melding.
Kontakt oss
OK Vedlikehold AS
Baseveien 15, 6530 Averøy
Org.nr.: 988 210 595
En nettside utviklet av Villdyr
starstar-emptychevron-down