Personvernerklæring

1. Om personverndokumentet

Dette dokumentet skal bidra til at vi etterlever den nye personvernloven fra 2018. Dokumentet skal også bidra til å påvise at vår behandling av personopplysninger er i samsvar med loven.

2. Ansvar for behandling av personopplysninger hos oss

Bedriften er ansvarlig for personopplysninger vi behandler, for eksempel om egne ansatte, kontaktpersoner hos kunder og leverandører, privatkunder og andre forretningsforbindelser. Bedriften har ansvaret for å overholde de pliktene som følger av reglene om personopplysninger.

Det daglige behandlingsansvaret har daglig leder i virksomheten.

3. Kunnskap over reglene om personopplysninger

Vi skal sørge for at de relevante ansatte har kjennskap til reglene om personopplysninger, herunder dette dokumentet om personvern. Kunnskapsnivået skal være tilpasset den enkelte ansattes behandling av personopplysninger. Vi skal vurdere om noen grupper av ansatte har behov for særlig kunnskap, f. eks. personalfunksjoner og IT-ansvarlig. Ledelsen hos oss skal alltid ha kjennskap til regelverket.

4. Kartlegging av behandling av personopplysninger

Vi skal kartlegge all behandling av personopplysninger. Dette gjør vi i eget skjema, der vi angir bl. annet kategorier av registrerte, formål med behandlingen, hvordan vi behandler opplysningene og hvilke grunnlag den har for behandlingen. Skjemaet bidrar til at vi etterlever reglene for behandling av personopplysninger.

5. Grunnkrav for behandling av personopplysninger

 1. Personvernloven stiller opp seks grunnlag som gjelder for all behandling av alle personopplysninger. Vi skal sørge for at personopplysninger skal:
 2. Behandles på en lovlig, rettferdig og gjennomsiktig måte med hensyn til den registrerte («lovlighet, rettferdighet og gjennomsiktighet»). Ref. art. 5 a i personvernforordningen
 3. Samles inn for spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede formål og ikke viderebehandles på en måte som er uforenlig med disse formålene («formålsbegrensning»). Ref. art. 5 b i personvernforordningen
 4. Være adekvate, relevante og begrenset til det som er nødvendig for formålene de behandles for («dataminimering»). Ref. art. 5 c i personvernforordningen
 5. Være korrekte og om nødvendig oppdaterte; det må treffes ethvert rimelig tiltak for å sikre at personopplysninger som er uriktige med hensyn til formålene de behandles for, uten opphold slettes eller korrigeres («riktighet»). Ref. art. 5 d i personvernforordningen
 6. Lagres slik at det ikke er mulig å identifisere de registrerte i lengre perioder enn det som er nødvendig for formålene som personopplysningene behandles for («lagringsbegrensning»). Ref. art. 5 e i personvernforordningen
 7. Behandles på en måte som sikrer tilstrekkelig sikkerhet for personopplysningene, herunder vern mot uautorisert eller ulovlig behandling og mot utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade, ved bruk av egnede tekniske eller organisatoriske tiltak («integritet og fortrolighet»). Ref. art. 5 f i personvernforordningen

6. Grunnlag/lovlighet for å behandle personopplysninger

6.1 Behandlingsgrunnlag

Vi skal ha minst ett av følgende grunnlag for all behandling av personopplysninger:

 1. Den registrerte har gitt samtykke til behandling av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål, ref. art. 6 a i personvernforordningen
 2. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse, ref. art. 6 b i personvernforordningen
 3. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige, ref. art. 6 c i personvernforordningen
 4. Behandlingen er nødvendig for å ivareta legitime interesser – interesseavveiing, dvs. formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av den behandlingsansvarlige eller en tredjepart, med mindre den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter går foran og krever vern av personopplysninger, særlig dersom den registrerte er et barn, ref. art. 6 f i personvernforordningen

Det skal gå frem av kartleggingsskjemaet hvilke(t) grunnlag vi har for å behandle opplysninger.
Hvis grunnlaget for behandling er samtykke fra den registrerte (se nr. 1), skal vi sette oss inn i de særlige reglene som gjelder for slike samtykker, blant annet kravet om dokumentasjon.

Hvis grunnlaget for behandling er vår berettigede interesse (interesseavveining) (se nr. 4), skal vi konkret og skriftlig dokumentere avveiningen, se nærmere nedenfor.

6.2 Ansatte

Behandling av opplysninger er i hovedsak rettslige forpliktelser. Noe av behandlingen er også basert på interesseavveining. Vi har behov for å dokumentere at vi har oppfylt forpliktelser etter lov og avtale etter at de er oppfylt. Vi har også behov for dokumentasjon for personaladministrasjon til bruk for fremtidig personaladministrasjon. Dette er berettigede interesser. Det er ikke mulig å ha tilgang til opplysningene på en annen måte enn å lagre opplysningene. Behandling er derfor nødvendig.

Ansatte har et løpende avtaleforhold med oss. Personopplysningene vi behandler er knyttet til dette avtaleforholdet. Det er i stor grad snakk om opplysninger ansatte har gitt oss. Opplysningene gjelder forhold det er nærliggende at en arbeidsgiver behandler.

Vi mener at den berettigede interessen går foran den ansattes interesser.

6.3 Tidligere ansatte

Behandlingen av de fleste av personopplysningene er basert på interesseavveining. Det kan oppstå behov (for oss) for å dokumentere personalforhold også etter at arbeidsforholdet er avsluttet, f. eks. en tvist med en tidligere ansatt, eller en skade (yrkesskadesak). Dette kan gjelde f. eks. dokumentasjon for at vi som arbeidsgiver har oppfylt våre forpliktelser etter lovgivning eller arbeidsavtalen. Dette er berettiget interesse. Det er ikke mulig å ha tilgang til opplysningene på en annen måte. Behandling er derfor nødvendig.

Behandlingen går ut på å lagre opplysningene i inntil (2 år?). Opplysninger om at den ansatte har vært ansatt, varighet av arbeidsforholdet og arbeidsoppgaver kan vi lagre lengre. Opplysningene vil ikke bli utlevert til andre uten at den tidligere ansatte ber om det, f. eks. i forbindelse med vurdering av ansettelse hos ny arbeidsgiver.

Vi mener at den berettigede interessen går foran den ansattes interesser.

6.4 Jobbsøkere

Behandlingen av personopplysninger er basert på interesseavveining. Vi har behov for å bruke opplysninger for å vurdere jobbsøknader som blir tilsendt. Dette er berettiget interesse. Det er ikke mulig å vurdere en søknad uten å behandle personopplysninger. Behandling er derfor nødvendig.

Vi ber de som vil søke jobb hos oss om å sende minimum opplysninger om navn, utdanning, arbeidserfaring, referanser, m.v. (CV). Jobbsøkere vil ofte, i tillegg, gi ytterligere personopplysninger de anser som relevante for vurdering av søknaden, som f. eks. kontaktinformasjon, familieforhold og interesser. I intervjuprosessen stiller vi spørsmål for å avgjøre om jobbsøkeren passer til stillingen. I noen tilfeller kan vi bruke tester eller spørsmålsskjemaer for dette formålet. Hvis det blir aktuelt å ansette jobbsøkeren vil vi kunne be om ytterligere informasjon, samt om dokumentasjon for opplysninger vi allerede har mottatt. Det er frivillig å gi oss opplysninger.

Vi bruker ikke opplysningene til noe annet enn å vurdere søknaden. Vi gir ikke opplysningene til noen andre. Vi kan beholde opplysninger fra jobbsøkere i 6 mnd., i tilfelle jobbsøkere skulle mene at deres rettigheter ikke er oppfylt.

Vi mener at den berettigede interessen går foran den jobbsøkendes interesser.

6.5 Kontaktpersoner hos leverandører

Behandlingen av personopplysninger er basert på interesseavveining. Vi har behov for å holde kontakt med våre leverandører for å følge opp blant annet tilbud, bestillinger og leveranser. Dette er en berettiget interesse. Denne kontakten blir bare effektiv ved å kontakte enkeltpersoner direkte. Behandling er derfor nødvendig.

Behandlingen skjer overfor kontaktpersonens arbeidsgiver, som ønsker å være leverandør hos oss. I tillegg til navn behandler vi kontaktopplysninger som telefonnummer, mailadresse og arbeidsgiver, som alle er knyttet, først og fremst, til kontaktpersonens arbeidsforhold, og ikke til kontaktpersonens privatliv. Omfanget av opplysningene er svært begrenset. Behandlingen av opplysningene er knyttet til leverandørens næringsvirksomhet og ikke til kontaktpersonens privatliv. Vår behandling av personopplysningene er klart påregnelig for kontaktpersonen.

Vi mener at den berettigede interessen går foran kontaktpersonens interesser.

6.6 Kontaktpersoner hos bedriftskunder

Behandlingen av personopplysninger er basert på interesseavveining. Vi har behov for å holde kontakt med våre bedriftskunder for å følge opp blant annet tilbud, bestillinger og leveranser. Dette er en berettiget interesse. Denne kontakten blir bare effektiv ved å kontakte enkeltpersoner direkte. Behandling er derfor nødvendig.

Behandlingen skjer overfor kontaktpersonens arbeidsgiver, som er kunde hos oss. I tillegg til navn behandler vi alminnelige opplysninger som telefonnummer, mailadresse og arbeidsgiver, som alle er knyttet, først og fremst, til kontaktpersonens arbeidsforhold, og ikke til kontaktpersonens privatliv. Omfanget av opplysningene er svært begrenset. Behandlingen av opplysningene er knyttet til kundens næringsvirksomhet og ikke til kontaktpersonens privatliv. Når det er påkrevet med samtykke etter markedsføringsloven, vil kontaktpersonen dessuten ha gitt samtykke før vi sender eposter med markedsføring. Vår behandling av personopplysningene er klart påregnelig for kontaktpersonen.

Vi mener at den berettigede interessen går foran kontaktpersonens interesser.

6.7 Andre kontaktpersoner

Behandling av personopplysninger er basert på interesseavveining. Vi har behov for å ha kontakt med offentlige myndigheter, f. eks. NAV og tilsynsmyndigheter i forbindelse med offentligrettslige forhold der vi kan ha forpliktelser og rettigheter. Dette er en berettiget interesse. I en del tilfeller vil denne kommunikasjonen bare kunne være effektiv hvis vi kan kontakte enkeltpersoner direkte. Behandling er derfor nødvendig.

Vi lagrer navn og kontaktdetaljer og vår behandling av personopplysningene er klart påregnelig for kontaktpersonen.

Vi mener at den berettigede interessen går foran kontaktpersonens interesser.

7. Grunnlag for behandling av sensitive personopplysninger

Behandling av sensitive personopplysninger krever behandlingsgrunnlag i tillegg til de som er nevnt i pkt. 6.

Sensitive personopplysninger er: opplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, overbevisning eller fagforeningsmedlemskap, samt genetiske opplysninger og biometriske opplysninger med det formål å entydig identifisere en fysisk person, helseopplysninger eller opplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering, ref. art. 9 i personvernforordningen.

Skal vi behandle slike opplysninger, skal vi sørge for å ha behandlingsgrunnlag. For ansatte hos oss vil opplysninger om helse og evt. fagforeningsmedlemskap være særlig aktuelle. Helse omfatter f. eks. sykdom og skader og fravær begrunnet i dette. Særlig aktuelt behandlingsgrunnlag vil være at behandling er nødvendig i egenskap av arbeidsgiver, f. eks. ved oppfølging og rapportering til offentlige myndigheter eller ved tilrettelegging av arbeidsforhold.

Behandling av opplysninger om straffbare forhold og lovovertredelser, o.l. er underlagt særlige regler som vi skal sette oss inn i hvis vi skal behandle slike opplysninger.

8. Informasjon til de registrerte (personvernerklæring), ref. art. 12, nr. 1

Vi skal gi lovbestemt informasjon til de registrerte. Vi skal gi slik informasjon i en personvernerklæring. Alle registrerte skal ha tilgang til den informasjonen som gjelder dem. Informasjon til ansatte gir vi i kvalitetssystem.

Informasjonen skal inneholde blant annet navn på bedriften og kontaktinformasjon, formålet med behandlingen, kategoriene av personopplysninger, mottakere av personopplysninger (dersom de utleveres), informasjon om evt. utlevering av personopplysninger til andre land, hvor lenge personopplysningene vil bli lagret, de registrertes rett til å kreve innsyn, rette eller kreve slettet personopplysningene, hvordan virksomheten fikk tilgang til personopplysningene og muligheten til å klage virksomheten inn til Datatilsynet. Ref. art. 13 – 15 i personvernforordningen.

9. Registrertes rettigheter

Vi skal besvare henvendelser fra registrerte uten ugrunnet opphold, og senest innen 1 mnd. Mottar vi slike henvendelser, skal de sendes til daglig leder, ref. art. 12, nr. 3 i personvernforordningen.

Vi skal sørge for at registrerte får gjennomført sine rettigheter hos oss.
Ref. art. 12 – 22 i personvernforordningen.

10. Sletting av personopplysninger ref. art. 17 i personvernforordningen

Vi skal slette personopplysninger uten ugrunnet opphold når de ikke lenger er «nødvendig» for formålet som de ble samlet inn eller behandlet for. Minst 1 gang i året skal vi gjennomgå dette. Våre retningslinjer for sletting følger nedenfor eller av kartleggingsskjemaet.

Ansatte
Vi beholder som hovedregel alle opplysninger i hele ansettelsestiden. Ansatte kan be om at opplysninger blir slettet. Dette vil bli vurdert konkret. Lovgivningen kan stille krav til lengre oppbevaringstid.


Tidligere ansatte og jobbsøkere
Se ovenfor om behandlingsgrunnlaget for disse kategoriene. Lovgivningen kan stille krav til lengre oppbevaringstid enn det som fremgår der.

Kontaktpersoner hos leverandører og kunder
Vi skal slette opplysningene når vi blir kjent med at kontaktpersonen har sluttet hos leverandøren eller kunden, eller at leverandøren eller kunden har utpekt ny kontaktperson. Det samme gjelder når leverandør- eller kundeforholdet er opphørt.

Vi kan likevel lagre opplysningene for en lengre periode hvis vi mener det kan bli nødvendig med dokumentasjon av den kontakten vi har hatt med leverandøren eller kunden. Det kan f. eks. gjelde spørsmål om rettigheter eller forpliktelser i avtaleforholdet mellom leverandøren eller kunden. Også lovgivningen kan stille krav til lengre oppbevaringstid.

Andre kontaktpersoner
Vi skal slette opplysningene når vi blir kjent med at personen ikke lenger er relevant for våre behov, f. eks. hvis den personen slutter hos den bedriften, offentlige etaten, osv.

Vi kan likevel lagre opplysningene for en lengre periode hvis vi mener det kan bli nødvendig med dokumentasjon/kontakt med personen eller personens arbeidsgiver. Det kan gjelde f. eks. spørsmål og rettigheter eller forpliktelser i avtale-, offentligrettslige- eller andre forhold.

11. Personvernombud

Vi har vurdert om personvernforordningen krever at vår bedrift skal ha personvernombud.

Vi har ingen eller svært få fysiske personen som kunder. Vi driver ikke regelmessig og systematisk monitorering i stor skala av registrerte. For de fleste kategorier av registrerte behandler vi stort sett alminnelige personopplysninger som navn, adresse, arbeidsgiver, mailadresse, telefonnummer, o.l. Vi behandler enkelte sensitive opplysninger om ansatte.

Vi har konkludert med at vår bedrift ikke er underlagt krav om å ha personvernombud. Ref. art. 37 i personvernforordningen.

12. Alminnelig risikovurdering

Vi skal risikovurdere behandlingen av personopplysninger. Denne vurderingen skal gjøre at vi er i stand til å identifisere og definere hvilke sikkerhetstiltak vi skal gjennomføre. Ref. art. 24 (og 35)

 • Vurderingene skal gjelde sannsynlighet og alvorlighetsgrad (risiko) for personers «rettigheter og friheter», som fysisk skade, skade på ting eller formue og medisinsk skade. Eksempler på skader er diskriminering, identitetstyveri, omdømmeskade, tap av sosial aktelse, at konfidensielle opplysninger blir kjent for uvedkommende og uakseptable inngrep i privatlivets fred.
  Kartleggingsskjemaet viser at vi:
  i stor grad behandler bare alminnelige kontaktopplysninger som navn, adresse, arbeidsgiver, mailadresse, telefonnummer, o.l.
 • behandler opplysninger om ansatte som er vanlige for å administrere personalforhold, herunder etterlevelse av lovpålagte forpliktelser.
 • Har få eller ingen privatkunder
 • Har få eller ingen opplysninger om barn
 • Behandler opplysninger som er en del av det å drive alminnelig næringsvirksomhet
  Vi har aldri vært utsatt for datainnbrudd. Vi er heller ikke kjent med at utenforstående har vist interesse for de personopplysningene vi behandler. Vi mener derfor at det er liten sannsynlighet for at opplysningene er utsatt for regelbrudd.
  Basert på arten og omfanget av de opplysningene vi behandler, mener vi at konsekvensene ved regelbrudd ikke vil være alvorlige.
  Når det gjelder en del av opplysningene om ansatte, er både sannsynlighet og alvoret ved regelbrudd en del større. Vi har derfor egne rutiner for behandling av slike opplysninger, herunder begrensning av tilgang til dem.
  Vi skal risikovurdere endringer som kan påvirke informasjonssikkerheten, f. eks. når vi kjøper nye IT-tjenester.
  Resultatene av risikovurderinger skal godkjennes av den som har det daglige behandlingsansvaret i bedriften.

13. Informasjonssikkerhet

Vi skal etter loven treffe passende tekniske og organisatoriske tiltak for å oppnå et sikkerhetsnivå som svarer til risikoen knyttet til vår behandling av personopplysninger. Vi skal ta hensyn til teknikkens stand, gjennomføringskostnadene og behandlingens karakter, omfang og formål, samt sammenhengene den utføres i. Ref. art. 32 i personvernforordningen.

Risikoene våre er vurdert overordnet i punktet overfor.

På denne bakgrunn har vi gjennomført disse tiltakene:

 • Det er utpekt en person hos oss med særlig oppgave å påse sikkerheten:
  Tittel / Navn: ……………………………….
 • Uvedkommende skal hindres tilgang til personopplysningene eller utstyr disse er lagret på.
 • Det skal sikres at virksomhetens nettverk er beskyttet mot inntrenging fra eksterne nettverk med brannmur som kun slipper gjennom nødvendig datatrafikk.
 • Det skal sikres at virksomhetens nettverk er beskyttet mot uvedkommendes bruk, eksempelvis ved sikring av trådløst nettverk.
 • Ekstra tiltak skal iverksettes for spesielt beskyttelsesverdige opplysninger, som for eksempel sykemeldinger, vurderinger av den ansatte, merknader og advarsler.
 • Ansatte skal gis opplæring i bruk av virksomhetens IT-system.

14. Kjøp av IT-tjenester - databehandleravtaler

Vanligvis vil vi opptre som behandlingsansvarlig når virksomheten kjøper IT-tjenester fra en tjenesteleverandør. Vi har da fortsatt ansvaret for et personvernlovgivningen blir etterlevd ved kjøp av IT-tjenester, for eksempelvis HR-løsninger eller kundedatabaser/CRM.
Før vi kjøper IT-tjenester skal vi derfor, blant annet, vurdere om leverandøren tilfredsstiller kravene til sikkerhet som personvernloven krever (ref. artikkel 32). Seriøse leverandører vil ofte kunne dokumentere at de oppfyller kravene. Vi må også sørge for å inngå en databehandleravtale som regulerer hvordan databehandleren skal håndtere personopplysningene den mottar fra og behandler på vegne av oss. Leverandører vil ofte ha egne avtaler som oppfyller kravene i regelverket.
Dersom tjenesteleverandøren skal overføre personopplysninger til land utenfor EU/EØS, må det foreligge et lovlig grunnlag for dette (ref. art. 44 – 50 i personvernforordningen).

15. Brudd på personopplysningssikkerheten

Ved brudd på personopplysningssikkerheten (hackerangrep, tap av personopplysninger), skal vi straks kontakte Datatilsynet for å finne ut hva vi bør gjøre.
«Brudd på personopplysningssikkerheten» betyr brudd som fører til utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring, tap, endring, ulovlig spredning av eller tilgang til personopplysninger som vi behandler.
Ved visse brudd på personopplysningssikkerheten skal vi varsle Datatilsynet, og av til også den registrerte. Varsling til Datatilsynet skal skje med en gang, og senest 72 timer etter at vi ble kjent med bruddet. Det er ikke nødvendig å varsle Datatilsynet hvis det er lite trolig at bruddet på personopplysningssikkerheten vil føre med seg risiko for enkeltpersoners rettigheter. For eksempel der et sikkerhetsbrudd har ført til at uvedkommende har fått tilgang til personopplysninger som allerede er offentlig tilgjengelige.
Vi har plikt til å varsle den registrerte dersom det er trolig at bruddet på personopplysningssikkerheten vil medføre høy risiko for enkeltpersonenes rettigheter og friheter. Vi mener at vår behandling av personopplysninger bare helt unntaksvis kan føre til slik risiko.
Vi skal dokumentere eventuelle brudd på personopplysningssikkerheten. Dette gjør vi ved å beskrive de faktiske forholdene rundt bruddet (hva har skjedd?). I tillegg skal vi beskrive virkningene av bruddet og hvilke tiltak som er truffet for å avhjelpe bruddet. Denne dokumentasjonen skal gjøre det mulig for Datatilsynet å kontrollere at virksomheten har etterlevd kravene i loven. Ref. art. 33 og 34 i personvernforordningen.

16. Vurdering av personvernkonsekvenser og forhåndskonsultering med Datatilsynet

Vi skal utrede personvernkonsekvensene når vi planlegger en behandling av personopplysninger som sannsynligvis vil utgjøre en høy risiko for personers rettigheter, som retten til personvern. I vurderingen av om det er nødvendig med en slik utredning skal vi ta hensyn til arten, omfanget, sammenhengen og formålet med behandlingen. Den skal også ta hensyn til om den benytter ny teknologi.
Det er flere typetilfeller der det er nødvendig å utrede personvernkonsekvenser: Systematisk og omfattende vurdering av personlige forhold når opplysningene brukes til automatiserte avgjørelser, behandling av sensitive personopplysninger i stort omfang eller systematisk overvåking av offentlig område i stort omfang. Ref. art. 35 og 36 i personvernforordningen.
I tilfellene overfor skal vi sette oss inn i de særlige reglene som gjelder, blant annet om at Datatilsynet av og til skal involveres i forhåndsdrøftelser.

17. Kontroll, oppdatering og revisjon av dokument

Vi skal oppdatere og revidere dette dokumentet jevnlig. Dette fordi at, blant annet, reglene i lov og forskrift kan bli endret, vår behandling av personopplysninger kan bli endret eller erfaringer kan tilsi at vi bør endre rutinene våre. Av de samme grunnene skal vi også jevnlig gjennomgå og oppdatere skjema for kartlegging av personopplysninger.
Det er daglig leder som har ansvaret for at behov for endringer og revisjoner blir identifisert og innarbeidet i dokumentet og skjemaet. Dette skal gjøres ved behov.
Vi har egne rutiner som gjelder intern revisjon og evaluering av system og dokumenter.

17.1 Avvik, årsaksanalyse og tiltak for å rette opp i dem

Vi må finne ut om behandlingen av personopplysninger følger reglene i personopplysningsloven og rutinene i dette dokumentet. Er det ikke tilfellet, må vi finne ut hvordan vi kan øke etterlevelsen. Vi skal dokumentere skriftlig både hvilke avvik vi har funnet og hva vi har gjort for å rette dem opp.
Viser det seg at rutinene ikke er godt nok tilpasset vår bedrift, bør vi vurdere å endre rutinene, ref. pkt. 17.

Personvern nettside

Under finner du informasjon om hvordan vi benytter oss av personopplysninger. Du vil aldri gi fra deg identifiserbare personopplysninger uten et samtykke i forkant.

Når du benytter deg av OK Vedlikehold AS sine nettsider samler vi inn anonym informasjon om deg. Dette er for å forebdre våre tjenester, og for å kunne hjelpe deg bedre.

 

Spørsmål angående behandling av personopplysninger hos oss kan rettes til: post@okvas.no

Hvordan kan du reservere deg mot informasjonskapsler?

Du kan enkelt reservere deg mot bruk av informasjonskapsler gjennom å endre sikkerhetsinnstillingene i nettleseren din. Under finner du linker til instruksjoner for de mest brukte nettleserne.

Chrome
Firefox
Safari
Safari på iPhone, iPad eller iPod
Opera
Internet Explorer
Microsoft Edge

Terminologi

 • Personopplysninger er enhver informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson. I avsnittet «Hvilke personopplysninger samler vi inn om deg?» finner du informasjon om hva slags personopplysninger det er snakk om.
 • Lokaliseringsdata er alle de opplysningene som angir den geografiske posisjonen til din enhet som bruker nettet. Det at du har på GPS og benytter deg av tjenester som facebook og liknende gjør at du oppgir lokaliseringsdata.
 • Anonymiserte opplysninger er opplysninger hvor vi har fjernet de opplysningene som gjør at en kan identifisere deg som enkeltperson. Resultatet er at du blir beskrevet på en mer generisk måte i våre systemer, eksempelvis: mann, 25 år gammel, Bergen.
  Behandling av personopplysninger er enhver form for bruk av personopplysninger. Med bruk mener vi innsamling, lagring, endring, målretting, og sletting. Alle innsamlede personopplysninger gjennom forskjellige aktiviteter er forbeholdt eget bruk og vil ikke distribueres.
 • Cookies, informasjonskapsler på norsk, er små digitale datapakker som lagres i din nettleser. Disse samtykker du til gjennom din benyttede nettleser.
 • Script er koder som kjøres ved innlasting av en side eller klikk på en knapp.

  Personvernerklæringen gjelder bruk av våre produkter og tjenester, samt besøk på våre nettsider fra og med 01.06.2019

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

 1. Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og informasjon om vår virksomhet: E-postadresse og mobilnummer. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.
 2. Besvare henvendelser som kommer inn til oss: Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
 3. Rekruttering til nye stillinger hos oss. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.
 4. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Dette er for at du skal kunne logge deg inn på siden, for at du skal kunne handle varer i nettbutikken og for trafikkanalyse. Vi ivaretar personvernet ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.

Hvordan samler vi inn data om deg?

Når du besøker vår nettside samler vi inn anononym informasjon om deg og dine handlinger på nettsiden. Dette gjør vi gjennom informasjonskapsler (cookies). Dette kan du lese mer om under «Hvordan bruker vi informasjonskapsler (cookies)?».

Ved å abonnere på vårt nyhetsbrev gir du fra deg informasjon som navn og epost.

Ved påmelding på nyhetsbrev vil vi benytte oss av en funksjon i MailChimp der e-post, og eventuelt andre opplysninger du gir fra deg, kan brukes til å finne din brukerkonto på Facebook og Instagram. Denne funksjonen er anonymisert og heter “Audience match”. Du kan lese mer om Audience Match her.

Hvordan bruker vi informasjonskapsler?

Vi benytter oss av informasjonskapsler (cookies) og lignende teknologier (ofte kalt piksler og script) på vår nettside. Informasjonskapslene og scriptene gir oss innsikt i de besøkendes bruksmønster, samt hvor mange besøkende som har vært innom siden.

Vi bruker informasjonskapsler og script til følgende formål:

Tjenesteutvikling: Informasjonen hjelper oss med å følge med på bruken våre digitale tjenster. Denne informasjonen bruker vi for å forbedre tjenestene våre. Vi mottar blant annet informasjon om hvilke nettsider som blir besøkt mest, om brukeren kommer fra et lenkeklikk utenfor vår nettside, om de klikker seg videre, samt hvor lenge brukerne blir værende på våre nettsider. Den tiden du bruker på våre sider blir logget, men du er anonym for oss. Vi overvåker også hvor langt du ”scroller”/blar ned på siden, samt hvor du peker og klikker med musepekeren.
Bruksanalyse: Vi bruker informasjonen til å samle opplysninger om antall besøkende på våre nettsteder og digitale tjenester, samt til å evaluere effekten av annonsering. Vi kan samle inn informasjon fra eksempelvis markedsføringsmateriell og nyhetssbrev sendt på e-post. Vi kan for eksempel finne ut om meldingene ble åpnet, lesetid og om mottakeren eventuelt klikket på lenker i meldingen.
Målretting av markedsføring: Ved hjelp av informasjonen kan vi også samle inn generisk informasjon som videre kan brukes for å lage målgrupper for markedsføringsaktiviteter. Denne informasjonen er ikke beskrivende nok til å identifisere enkeltpersoner.
Informasjonskaplser og script blir benyttet gjennom:

Google Analytics og Google AdWords gjennom Google Tag Manager.
Hot Jar.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter kan du sende en e-post til: post@okvas.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende en e-post til: post@okvas.no

Rull til toppen